Procedura zmiany sprzedawcy paliw gazowych 

 1. Odbiorca przyłączony do sieci dystrybucyjnej US.EN.EKO Sp. z o.o. ma prawo do
 2. zmiany sprzedawcy paliwa gazowego.
 3. Zmiana sprzedawcy jest rejestrowana przez US.EN.EKO Sp. z o.o. i wchodzi w życie z rozpoczęciem nowego miesiąca gazowego.
 4. Proces zmiany sprzedawcy inicjuje Odbiorca.
 5. Odbiorca może dokonać zmiany sprzedawcy nie częściej niż dwa razy w ciągu roku gazowego.
 6. Odbiorca wypowiada umowę kompleksową sprzedaży gazu wysokometanowego, zawiera umowę dystrybucyjną z US.EN.EKO Sp. z o.o. i zawiera umowę z nowym sprzedawcą.
 7. Odbiorca powiadamia US.EN.EKO Sp. z o.o. o zmianie sprzedawcy w terminie do 10 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc gazowy, od którego zmiana zostaje rejestrowana przez US.EN.EKO Sp. z o.o.
 8. Odbiorca lub nowy sprzedawca z upoważnienia Odbiorcy informuje pisemnie US.EN.EKO Sp. z o.o. o zawarciu nowej umowy sprzedaży. Zgłoszenie powinno zawierać:

            a. określenie stron nowej umowy sprzedaży,

            b. termin obowiązywania umowy,

            c. planowaną ilości paliwa gazowego oraz moc zamówioną ,

            d. wyciąg z umowy przesyłowej nowego sprzedawcy,

 1. W terminie 7 dni od wpływu zgłoszenia o zmianie sprzedawcy, US.EN.EKO Sp. z o.o. informuje dotychczasowego i nowego sprzedawcę o rozpoczęciu procedury zmiany sprzedawcy.
 2. Dostarczone odbiorcy paliwo gazowe będzie rozliczane z ilości i zamówionej mocy w punkcie wyjścia, wyposażonym w układ pomiarowy umożliwiający ciągłą rejestrację ilości i mocy umownej oraz układ telemetrii do przekazywania danych pomiarowych.
 3. W dniu zmiany sprzedawcy US.EN.EKO Sp. z o.o. zobowiązana jest dokonać odczytu układu pomiarowego.
 4. W przypadku układu pomiarowego uniemożliwiającego rejestrację danych odczyt taki może być opóźniony, ale nie powinien nastąpić później niż w ciągu 5 dni roboczych po zmianie sprzedawcy. W takim wypadku po dokonaniu odczytu US.EN.EKO Sp. z o.o. dokonuje szacowania ilości paliwa na dzień zmiany sprzedawcy, wg wzoru:

    

   

  gdzie:

  Vzp - wskazanie układu pomiarowego w dniu zmiany sprzedawcy

  Vod - wskazanie układu pomiarowego w dniu ostatniego odczytu przed dniem zmiany sprzedawcy.

  ΔV - zużycie paliwa gazowego pomiędzy dwoma ostatnimi odczytami.

  Ld1 - liczba dni od ostatniego odczytu do dnia zmiany sprzedawcy

  Ld2 - liczba dni pomiędzy dwoma ostatnimi odczytami.

   

 5. US.EN.EKO Sp. z o.o. przypisuje punkt pomiarowo-rozliczeniowy danego Odbiorcy do nowego sprzedawcy z dniem zmiany sprzedawcy.
 6. Stan licznika na dzień zmiany sprzedawcy US.EN.EKO Sp. z o.o. przekazuje dotychczasowemu oraz nowemu sprzedawcy w terminie do 5 dnia następnego miesiąca. Na tej podstawie dotychczasowy sprzedawca dokonuje rozliczenia końcowego Odbiorcy.
 7. Przejęcie zobowiązań następuje z początkiem bieżącej doby gazowej:

    a. Wg wskazań urządzeń rejestrujących układu pomiarowego dla Odbiorców 

        wyposażonych w układy pomiarowo-rozliczeniowe umożliwiające rejestrację danych

    b. Wg algorytmu podanego w punkcie 11 dla Odbiorców wyposażonych w układy

        pomiarowe uniemożliwiające rejestrację danych

 8. W przypadku zaprzestania działalności sprzedawca niezwłocznie przekazuje do US.EN.EKO Sp. z o.o. informację o tym fakcie.